دوره های آموزشی

 

دوره های آموزشی 

 

دوره های آموزشی بنده در هفت سطح برگزار می شوند:

1- دوره های عمومی کوتاه مدت در دانشگاه ها و سازمان های دولتی

2- دوره های عمومی کوتاه مدت در آموزشگاه + آنلاین

3- دوره های عمومی بلند مدت در آموزشگاه + آنلاین

4- دوره های خصوصی کوتاه مدت در آموزشگاه + آنلاین

5- دوره های خصوصی بلند مدت در آموزشگاه + آنلاین

6- دوره های خصوصی کوتاه مدت در سازمان ها (جهت آموزش منابع انسانی)

7- دوره های خصوصی بلند مدت در سازمان ها (جهت آموزش منابع انسانی)

 

محوریت دوره ها به شرح زیر می باشد:

1- مبانی سازمان و مدیریت

2- مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

3- بازاریابی

4- برندسازی

5- تحقیقات بازاریابی

6- فروش

7- تبلیغات و روابط عمومی

8- اصول و فنون مذاکره

9- تعالی سازمانی

10- اقتصاد دایره ای (چرخشی)

11- مدیریت ریسک و بحران

12- مدیریت زمان

13- اصول حل مساله و تصمیم گیری برای مدیران

14- مدیریت شناخت و ادراک

15- توسعه فردی