برگزاری چهارمین جلسه “آخر هفته صادراتی” با محوریت بازار کشور هند

بررسی بازار کشور هند در چهارمین جلسه پروزه ملی “آخر هفته صادراتی” با حضور آقای دکتر نیک خواه دبیر پروژه و دبیر اقتصادی سفارت هند در ایران و حضور تولیدکنندگان و بازرگانان

پاسخ دهید