برگزاری ششمین جلسه پروژه ملی “آخر هفته صادراتی”

برگزاری ششمین جلسه پروژه ملی “آخر هفته صادراتی” با محوریت بازار کشور چین با حضور آقای دکتر نیک خواه دبیر پروژه و آقای دکتر رضایی رئیس بازرگانی سازمان سمت و آقای باقری فعال تجاری حوزه چین و تایوانexportweekend-china

پاسخ دهید