برگزاری هفتمین جلسه پروژه ملی “آخر هفته صادراتی”

جلسه آخر هفته های صادراتی

در وزارت صنعت، معدن و تجارتIMG_20191212_131349_365

جناب آقای دکتر نیک خواه دبیر اجرائی همایش و مدیرعامل گروه توسعه صادرات ایران مدیوم

جناب آقای دکتر رضایی ریاست محترم بازرگانی خارجی وزارت صمت

جناب آقای مهندس سلیمی ریاست محترم اتاق ایران و افغانستان، عضو هیئت موسس بانک خاورمیانه و…

جناب آقای یونچی، یکی از داوران مسابقه میدون شبکه سه سیما و از بازرگانان بنام کشور 

و با حضور تجار و مدیران شرکتهای معتبر ایرانی

پاسخ دهید