بخش بندی بازار

اگر به طور مداوم بخش بندی بازار خود را بررسی نکنید، قطعا خیلی زود با عارضه فرسایش سهم بازار مواجه خواهید شد.

دکتر امیر نیک خواه

کارآفرین و مدیرعامل گروه نیک خواه

مشاور مدیریت کسب و کار

Amir NikKhah

پاسخ دهید