تغییر

خیلی از آدم ها شبیه شخصیت بانکدار در داستان کوتاه چخوف، “شرط بندی”، هستند.

تحت تاثیر باورهای درست قرار می گیرند، اما تغییری در رفتار و اعمال آنها پدیدار نمی شود.

دکتر امیر نیک خواه

کارآفرین و مدیرعامل گروه نیک خواه

مشاور مدیریت کسب و کار

Amir NikKhah

پاسخ دهید