اجرای استراتژی

یک استراتژی بدون اقدامات اجرائی مانند یک خودروی فِراری است اما بدون سوخت.

دکتر امیر نیک خواه

مدیرعامل گروه نیک خواه

مشاور مدیریت کسب و کار

Amir NikKhah

پاسخ دهید