انگیزش کارکنان

اگر به دنبال ایجاد انگیزه پایدار در کارکنان خود هستید، یک منطقه تصمیم گیری برای آنها ایجاد کنید، حتی خیلی محدود.

دکتر امیر نیک خواه

مدیرعامل گروه نیک خواه

مشاور مدیریت کسب و کار

Amir NikKhah

پاسخ دهید