وظایف استراتژیک دستگاه های کشور جهت تحقق شعار سال

انتشار مقاله آقای دکتر امير نیک خواه، مدیرعامل گروه نیک خواه و مشاور مدیریت کسب و کار، در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان ”وظایف استراتژیک دستگاه های کشور جهت تحقق شعار سال”

جهت مطالعه مقاله وارد لینک زیر شوید:

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3864366

پاسخ دهید