جهانی سازی

جهانی شدن نیازمند یک ذهن ویرانگر خلاق است.

دکتر امیر نیک خواه

مدیرعامل گروه نیک خواه

مشاور مدیریت کسب و کار

Amir NikKhah

پاسخ دهید