وظایف استراتژیک دستگاه های کشور جهت تحقق شعار سال

انتشار مقاله آقای دکتر امير نیک خواه، مدیرعامل گروه نیک خواه و مشاور مدیریت کسب و کار، در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان ”وظایف استراتژیک دستگاه های کشور جهت تحقق شعار […]